kitschnet - mini-pratos ao balcão: pero pero perom pompérola


7.7.08

pero pero perom pompérola
vi o lino no telhado.

posted by pimpinelle